tv-series-poster-1

Be Together - Vj Lance

Four female friends and former classmates – Xia Yan (Sun Yi), Zhao Xiao Lei (Du Yu Chen), Xiang Nan (Zhang Wen), and Han Shuang (Ma Li) – have formed a bond that could last a lifetime.